ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรและทรัพพยากรมนุษย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงานแต่ละแผนก การว่าจ้างบุคลากร ไปจนถึงดำเนินการการลาออกและพ้นสถาพของพนักงาน
2. จัดทำและปรับปรุง Job Description ของแต่ละตำแหน่ง
3. ประเมินผลทดลองงานพนักงานใหม่ และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี KPI
4. ตรวจสอบและสรุปการ ขาด ลา มาสาย ปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงาน, บันทึกการเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานของหนักงาน
5. ดูแลงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงาน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม, ตรวจสุขภาพฬนักงานประจำปี ฯลฯ รวมถึงงานประกันสังคม
6. จัดทำค่าจ้างและค่าตอบแทนประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญซา เพื่อดำเนินการจ่ายตามรอบแผนการจ่าย
7. สำรวจความต้องการฝึกอบรมกับผู้บริหาร และจัดทำแผนการอบรมประจำปี
8. ติดต่อวิทยากรในการจัดอบรมภายในสถาบัน, ส่งพนักงานอบรมภายนอก และบันทึกประวัติการอบรมของพนักงาน
9. ประกาศนโยบายของสถาบัน และประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมภายในสถาบัน
10. สอบสวนพนักงานที่กระทำความผิดและออกหนังสือเตือนตามบทลงโทษของสถาบัน

คุณสมบัติที่ต้องการ (Job Specification)
1. เพศ ขาย อายุ 27 - 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3 -5 ปี หรือมีประสบการณ์งานพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดตันได้
5. มีทัศคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี คิดบก มีความกระดีอรือร้นในการทำงาน สามารถทำงนเป็นทีมได้ มีความเป็นผู้นำ และหร้อมเรียนรู้ คันคว้า สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
6. มีความสามารถทางโปรแกรม Microsoft : Excel, Powerpoint, Word / Canva / Photoshop / หากใช้โปรแกรม PayDay ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถาม โทร.02 713 6290-2 ต่อ 129
E-mail : Raphatsa@isit.or.th