16 โรงงานในนิคมฯ-ท่าเรือฯของ กนอ. คว้ารางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 66

16 โรงงานในนิคมฯ-ท่าเรือฯของ กนอ. คว้ารางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 66 มุ่งความเป็นองค์กรที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2566 รวม 16 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ใน 10 นิคมอุตสาหกรรม และ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรม ประกอบด้วย

  • รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม  ได้แก่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) , บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)
  • ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
  • ประเภทการบริหารความปลอดภัย ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี)

16 โรงงานในนิคมฯ-ท่าเรือฯของ กนอ. คว้ารางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 6616 โรงงานในนิคมฯ-ท่าเรือฯของ กนอ. คว้ารางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 66

  • ประเภทการจัดการพลังงาน  ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 11 โรงงานแอลดีพีอี)  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
  • ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
  • ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม   อมตะซิตี้ (ชลบุรี)
  • ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง, บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ,และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
  • ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

“กนอ. ให้ความสำคัญต่อการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับผู้ประกอบการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถก้าวสู่มาตรฐานสากลในเวทีโลก”

แหล่งที่มา.ฐานเศรษฐกิจ