สถาบันเหล็กฯ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย”

ด้วยปัญหาอุทกภัยจากน้ำท่

Read more

สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2

  ตามที่สถาบันเหล็ก

Read more